[34] Có toà hương phấn trạch – Nhĩ Nhã

Chương 34: Thu hoạch ngoài ý muốn, người trong hiểm cảnh

Edit: Xeko Thêm

[05] Ỷ thế hiếp người- Nhuyễn Tạc Đoàn Tử

Chương 5:

Edit: Xeko Thêm

[33] Có tòa hương phấn trạch – Nhĩ Nhã

Chương 33: Chuyện vui giang hồ, nói bóng nói gió
Thêm

[04] Ỷ thế hiếp người- Nhuyễn Tạc Đoàn Tử

Chương 4: Thêm

[03] Ỷ thế hiếp người – Nhuyễn Tạc Đoàn Tử

Chương 3:

Thêm

[32] Có toà hương phấn trạch – Nhĩ Nhã

Chương 32: Vờ tha vờ bắt, nặng nhẹ
Thêm

[31] Có toà hương phấn trạch – Nhĩ Nhã

Chương 31: Cẩn thận nói chuyện yêu đương Thêm

[02] Ỷ thế hiếp người- Nhuyễn Tạc Đoàn Tử (Danmei)

Chương 2:

Edit: Xeko Thêm

[Bi kịch Tiểu Lạt Tiêu] Chương 71- Đại kết cục 

Đại kết cục

Edit: Xeko Thêm

[01] Ỷ thế hiếp người- Nhuyễn Tạc Đoàn Tử (Danmei)

Chương 1: Thêm

Previous Older Entries